Stoppakriget.nu

Amerika som världsmakt

Amerika

Urban politisering

Politiken i USA framställs stundtals som att den står i motsatsförhållandet mellan urban politik och landsbygdspolitik. Motsatsförhållandet mellan land och stad är inget unikt för USA. Även EU och Sverige har samma typ av politik där landsbygdens politiska intressen stundtals kommer i konflikt med storstadens politiska visioner. Politiska intressekonflikter uppkommer lätt om motsättningen mellan urban politik och landsbygdspolitik inte kommer till gemensamma beslut som gynnar bägge parter. Staten och den federala makten i USA är stark, den är inskriven i konstitutionen, och borgmästare och statsråd har i förhållande till stat och federation relativt lite makt. Dock finns det en stor variationen på hur mycket makt borgmästare i de olika städerna i USA innehar.

Storstädernas politik och styrning i USA utgår från borgmästare och statsråd. Deras maktinflytande är begränsat i den amerikanska konstitutionen och städerna styrs mer på en federal och statlig nivå än vad den styrs på en rent lokal nivå. Samtidigt har USA en lång tradition av politiska lobbyister, politiska organisationer, religiösa organisationer, föreningar och andra så kallade påtryckargrupper. Urban politik och makt handlar inte endast om vilka politiska rörelser som verkar inom maktens korridor. En stor del av den politiska makten återfinns även på gator, i manifestationer, i föreningsliv och i olika organisationer. Komplexiteten i USA:s politiska landskap är en återspegling av alla de olika etniciteter, religioner och kulturer som finns i landet.

Städer, borgmästare och federationen

Styrelseskicket i USA:s städer har en stor variationen vad gäller borgmästarens och statsrådens makt befogenheter. Faktum är att styrelseskicken har delats upp till att kallas antingen starka borgmästarsystem eller svaga borgmästarsystem. De svaga borgmästarsystemen i USA innebär att makten fördelas mellan borgmästare och flera lokala ämbeten och statsråd. I dessa borgmästarsystem är borgmästarens makt mycket begränsad. I det starkare borgmästarsystemet har borgmästaren vetorätt i vissa politiska spörsmål gällande stadens angelägenheter. Det som karaktäriserar den urbana politiken i USA, med borgmästare och statsråd i spetsen, är deras politiska intressen. Urban politik sätter ekonomisk tillväxt och attraktionskraft för investerare och företag högst på den politiska dagordningen. Staden skall i första hand ackumulera kapital och locka investerare.

Statschef i staden

I USA är det stadens borgmästare eller statsråd som utser en huvudansvarig chef för allt som rör den dagliga affärsverksamheten i staden. Missköter denna sin statspost kan borgmästare eller statsråd med omedelbar verkan avskeda eller förflytta personen som innehar denna för staden mycket viktiga arbetsuppgift. En stad är beroende av tillväxt, etablering av företag och att investerare startar upp verksamheter i staden. Den dagliga verksamheten i en stad handlar om handel, konsumtion och affärer. En urban politik oavsett styrelseskick som inte klara att genomföra detta på kostnadseffektivt, smidigt och lönsamt sätt, klarar sig inte i längden. Storstadens främsta uppgift är handel, expansion och affärsutveckling och den måste pågå friktionsfritt – därför kan statschefen avsättas omedelbart i USA.

En politisk splittring i USA mellan – land och stad

Under flertalet år har vissa i den politiska debatten i USA argumenterat för att USA är ett splittrat land – ett land där urban politik står i motsatsförhållande till landsbygdspolitik. Uttalanden har kommit från analytiker, politiker och journalister om att det politiska landskapet i USA nu för alltid är förändrat. Journalisten Philip Bumb skrev år 2014 i nyhetstidningen Washington Post att Amerika består av två olika USA – ett urbant och ett ruralt. Två typer av politiska intressen verkar nu växa fram i USA; den ena politiska sfären försöker ta tillvara landsbygdens intressen och den andra politiska sfären i första hand beaktar storstädernas tillväxt och attraktionskraft för multinationella företag.

Storföretagens inflytande på den urbana politiken

USA:s maktfördelningsprincip handlar om att särskilja lagstiftande, dömande och verkställande makt. Städerna, staterna och USA som federation innebär att makten på olika sätt är delad på tre nivåer – lokal, statlig och nationell. Dock uppstår det problem om kapitalet endast återfinns i storstäderna och hos ett fåtal individer i multinationella företag. Fördelas inte kapital på ett mer rättvist sätt kommer klyftan mellan den urbana politiken och landsbygdspolitiken i USA att öka ytterligare. Inget land i världen kan skapa en nation där orättvisor, ojämlikhet och utanförskap växer, utan att det skapar problem. Om kapitalet endast hamnar på ett par platser i ett land och endast ett fåtal enskilda individers fickor kommer det förr eller senare väcka ont blod.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *